Thuật ngữ “Quay Xe” trong văn học và điện ảnh là gì?

Quay Xe (Plot Twist) là thuật ngữ được sử dụng trong văn học và điện ảnh để chỉ một thông tin hoặc sự kiện bất ngờ làm đảo lộn những hiểu biết và dự đoán trước đó của khán giả về câu truyện.

Bình luận