Khế Ước

Cập nhật: 19/04/2020

Khế Ước này nêu ra các điều kiện để bạn sử dụng Viễn Zu và các điều khoản bạn sẽ thực thi khi sử dụng Viễn Zu.


I. TỔNG QUAN

 1. Nếu bạn chọn truy cập Viễn Zu (VIENZU.COM), Viễn Zu hiểu rằng bạn hài lòng với tất cả điều kiện và đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản có trong Khế ước này.
 2. Viễn Zu có thể thay đổi, thêm hoặc xóa các phần của Khế ước này bất cứ lúc nào và những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi đăng. Bạn có trách nhiệm xem xét các điều kiện và điều khoản trong Khế Ước này trước mỗi lần sử dụng Viễn Zu.
 3. Viễn Zu có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng bất cứ lúc nào. Viễn Zu cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với các tính năng hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn mà không cần thông báo và chịu trách nhiệm pháp lý.
 4. Không điều nào trong Khế ước này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba. Không điều nào trong Khế ước này sẽ phục vụ để tránh các lời hứa trong Chính sách Bảo Mật của Viễn Zu.
 5. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Khế ước này hoặc không phản hồi vi phạm của bạn hoặc các bên khác sẽ không được coi là Viễn Zu từ bỏ quyền của mình để thực thi bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Khế ước này.

II. ĐIỀU KIỆN

 1. Bạn tuyên bố, bảo đảm và cam kết rằng bạn ít nhất 13 tuổi nếu bạn ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, và 16 tuổi ở bất cứ nơi nào khác; và nếu bạn dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn đã đọc các Khế ước này và đồng ý cho bạn sử dụng Viễn Zu.
 2. Bạn tuyên bố, bảo đảm và cam kết rằng bạn hiểu rõ các nội dung (ý kiến, lời khuyên, lời tuyên bố, thông tin, thông điệp…) các bài viết trên Viễn Zu chỉ phản ánh quan điểm, hiểu biết (giới hạn) nhất thời của tác giả và KHÔNG NHẤT THIẾT ĐÚNG; và bạn tuyên bố, bảo đảm và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc tiếp nhận nội dung và chịu mọi rủi ro khi áp dụng các nội dung đó vào cuộc sống của mình.
 3. Bạn tuyên bố, bảo đảm và cam kết rằng bạn hiểu rõ việc Viễn Zu sử dụng các công cụ Google Analytics và Facebook Pixel tạo ra các cookie để thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và sử dụng dữ liệu đó theo các điều ước tại Chính sách Bảo Mật của Viễn Zu và bạn hoàn toàn chấp thuận; hoặc không chấp thuận nhưng tuyên bố hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý Cookies của mình khi sử dụng Viễn Zu.

III. Điều Khoản

1. SỬ DỤNG VIỄN ZU

 1. Bạn không được truy cập hoặc cố gắng truy cập vào khu vực quản trị của Viễn Zu. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không cố gắng (hoặc khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kì ai khác) phá vỡ, thiết kế ngược, giải mã, hoặc thay đổi hoặc can thiệp vào Viễn Zu.
 2. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Viễn Zu, bạn sẽ không:
  1. Sử dụng rô bốt, trình thu thập dữ liệu, tập lệnh, dịch vụ, phần mềm hoặc bất kỳ thiết bị, công cụ hoặc quy trình thủ công hoặc tự động nào được thiết kế để khai thác dữ liệu hoặc lấy nội dung, dữ liệu hoặc thông tin từ Viễn Zu hoặc truy cập hoặc thu thập Nội dung, dữ liệu hoặc thông tin từ Viễn Zu bằng các phương tiện tự động.
  2. Thực hiện các hành động tạo ra một lượng tải lớn không hợp lý hoặc không tương xứng lên mạng hoặc cơ sở hạ tầng của chúng tôi.
  3. Làm bất kỳ điều gì có thể vô hiệu hoá, làm hỏng hay thay đổi chức năng giao diện của Viễn Zu, bao gồm cả việc hiển thị quảng cáo.

Lưu ý: Sử dụng Viễn Zu theo cách bị cấm có thể dẫn đến các hình phạt dân sự, hình sự hoặc hành chính, phạt tiền hoặc xử phạt đối với người dùng và những người hỗ trợ người dùng.

2. SỬ DỤNG NỘI DUNG

 1. Nội dung trên Viễn Zu, được dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn. Tất cả các tài liệu được xuất bản hoặc có sẵn trên Viễn Zu (bao gồm, nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, hình ảnh, hình minh họa, thiết kế, clip âm thanh, video clip, giao diện và cảm nhận, siêu dữ liệu, dữ liệu hoặc phần tổng hợp, tất cả còn được gọi là ” Nội dung “) được bảo vệ bởi bản quyền và được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Viễn Zu hoặc bên được ghi là nhà cung cấp Nội dung. Viễn Zu cũng sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, phối hợp, biên soạn và phát triển Nội dung đó. Bạn phải tuân theo tất cả các thông báo, thông tin hoặc hạn chế bản quyền bổ sung có trong bất kỳ Nội dung trên Viễn Zu.
 2. Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền cơ sở dữ liệu, quyền sử dụng và các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác theo luật pháp Việt Nam và Quốc Tế. Bạn không được sửa đổi, xuất bản, truyền, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép (trừ các trường hợp được quy định trong Mục 3), tạo các tác phẩm mới từ, phân phối, thực hiện, hiển thị (bao gồm cả đóng khung và liên kết nội tuyến), liên lạc với công chúng hoặc khai thác bằng bất kỳ cách nào khác.
 3. Bạn có thể tải xuống hoặc sao chép các Nội dung có trên Viễn Zu để mục đích sử dụng cá nhân của bạn, miễn là bạn duy trì tất cả bản quyền và các thông báo khác có trong đó. Sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung nào ngoài mục đích sử dụng cá nhân đều bị nghiêm cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của VIỄN ZU hoặc chủ bản quyền được xác định trong thông báo bản quyền có trong Nội dung.

3. NỘI DUNG BÊN THỨ BA

Nội dung chứa các liên kết đến trang web, tài nguyên và quảng cáo của bên thứ ba (nội dung bên thứ ba). Viễn Zu không kiểm soát, chứng thực, tài trợ, đề nghị hoặc chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba. Vì Viễn Zu không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các tài nguyên bên ngoài này, hoặc nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của chúng, nên bạn hãy chuyển bất kỳ lo ngại nào về trang web chứa nội dung đó.

4. KHIẾU NẠI VỀ BẢN QUYỀN

 1. Bạn đồng ý báo cáo mọi vi phạm Khế ước cho Viễn Zu ngay khi bạn biết về chúng. Trong trường hợp bạn có khiếu nại vi phạm bản quyền liên quan đến tài liệu có trong Viễn Zu, vui lòng thông báo cho [email protected]
 2. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau. Xin lưu ý rằng để có hiệu lực, Thông báo phải bao gồm TẤT CẢ những điều sau đây:
   • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm;
   • Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;
   • Mô tả về nơi tài liệu mà bạn cho là vi phạm được đặt trên Trang web
   • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn và tất cả các thông tin khác đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn.
   • Một tuyên bố của bạn rằng bạn tin rằng nội dung đó không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép;
   • Một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong Thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

III. CHẤM DỨT THAM GIA KHẾ ƯỚC

 1. Bạn có thể chấm dứt Khế ước bất cứ lúc nào và không cần thông báo với Viễn Zu bằng cách ngừng truy cập và sử dụng Viễn Zu.
 2. Viễn Zu, theo quyết định riêng của mình có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Viễn Zu vì bất kỳ lý do gì và bất cứ lúc nào. Các lý do có thể bao gồm nhưng không bị giới hạn trong các lý do bạn vi phạm Khế ước này.